لوله های سیاه آب متوسط
Black Water Pipe (Medium)
Weight Thickness Outer Diameter (mm) Size
(kg/m) (mm) min max inch nominal
۰٫۶۴۱ ۲٫۳ ۱۳٫۳ ۱۳٫۹ ۱/۲ ۱
۸۳۹ ۲٫۳ ۱۶٫۸ ۱۷٫۴ ۳/۸ ۱٫۵
۱٫۲۱ ۲٫۶ ۲۱٫۱ ۲۱٫۷ ۱/۲ ۲
۱٫۵۶ ۲٫۶ ۲۶٫۶ ۲۷٫۲ ۳/۴ ۲٫۵
۲٫۴۱ ۳٫۲ ۳۳٫۴ ۳۴٫۲ ۱ ۳
۳٫۱۰ ۳٫۲ ۴۲٫۱ ۴۲٫۹ ۱*۱/۴ ۴
۳٫۵۷ ۳٫۲ ۴۸٫۸۰ ۴۸٫۸ ۱*۱/۲ ۵
۵٫۰۳ ۳٫۶ ۵۹٫۸ ۶۰٫۸ ۲ ۶
۶٫۴۳ ۳٫۶ ۷۵٫۴ ۷۶٫۶ ۲*۱/۲ ۷
۸٫۳۷ ۴ ۸۸٫۱ ۸۹٫۵ ۳ ۸
۱۲٫۲ ۴٫۵ ۱۱۳٫۳ ۱۱۴٫۹ ۴ ۱۰
BS   ۱۳۸۷M Standard
لوله های سیاه آب سبک
Black Water Pipe (Light)
Weight Thickness Outer Diameter (mm) Size
(kg/m) (mm) min max inch nominal
۰٫۵۱۵ ۱٫۸ ۱۳٫۲ ۱۳٫۶ ۱/۲ ۱
۰٫۶۷۰ ۱٫۸ ۱۶٫۷ ۱۷٫۱ ۳/۸ ۱٫۵
۰٫۹۴۷ ۲٫۰ ۲۱٫۰ ۲۱٫۴ ۱/۲ ۲
۱٫۳۸ ۲٫۳ ۲۶٫۴ ۲۶٫۹ ۳/۴ ۲٫۵
۱٫۹۸ ۲٫۶ ۳۳٫۲ ۳۳٫۸ ۱ ۳
۲٫۵۴ ۲٫۶ ۴۱٫۹ ۴۲٫۵ ۱*۱/۴ ۴
۳٫۲۳ ۲٫۹ ۴۷٫۸۰ ۴۸٫۴ ۱*۱/۲ ۵
۴٫۰۸ ۲٫۹ ۵۹٫۶ ۶۰٫۲ ۲ ۶
۵٫۷۱ ۳٫۲ ۷۵٫۲ ۷۶٫۰ ۲*۱/۲ ۷
۶٫۷۲ ۳٫۲ ۸۷٫۲ ۸۸٫۷ ۳ ۸
۹٫۷۵ ۳٫۶ ۱۱۳٫۹ ۱۱۳ ۴ ۱۰
BS   ۱۳۸۷M Standard
Size Outer   Diameter(mm) Thickness Weight   (kg/m)
nominal inch min max (mm) min max
۸ ۱/۴ ۱۳٫۲ ۱۳٫۶ ۱٫۸ ۰٫۵۱۵ ۰٫۵۱۹
۱۰ ۳/۸ ۱۶٫۷ ۱۷٫۱ ۱٫۸ ۰٫۶۷۰ ۰٫۶۷۶
۱۵ ۱/۲ ۲۱٫۰ ۲۱٫۴ ۲٫۰ ۰٫۹۴۷ ۰٫۹۵۶
۲۰ ۳/۴ ۲۶٫۴ ۲۶٫۹ ۲٫۳ ۱٫۳۸۰ ۱٫۳۹۰
۲۵ ۱ ۳۳٫۲ ۳۳٫۸ ۲٫۶ ۱٫۹۸۰ ۲٫۰۰۰
۳۲ ۱*۱/۴ ۴۱٫۹ ۴۲٫۵ ۲٫۶ ۲٫۵۴۰ ۲٫۵۷۰
۴۰ ۱*۱/۲ ۴۷٫۸ ۴۸٫۴ ۲٫۹ ۳٫۲۳۰ ۳٫۲۷۰
۵۰ ۲ ۵۹٫۶ ۶۰٫۲ ۲٫۹ ۴٫۰۸۰ ۴٫۱۵۰
۶۵ ۲*۱/۲ ۷۵٫۲ ۷۶٫۰ ۳٫۲ ۵٫۷۱۰ ۵٫۸۳۰
۸۰ ۳ ۸۷٫۹ ۸۸٫۷ ۳٫۲ ۶٫۷۲۰ ۶٫۸۹۰
۱۰۰ ۴ ۱۱۳٫۰ ۱۱۳٫۹ ۳٫۶ ۹٫۷۵۰ ۱۰٫۰۰۰