جدول وزن قوطی جات سبک استاندارد به طول ۶ متر با محاسبه تلورانس ۴% ±

Square Tubes Weight (kg/m) – Tolerances ± %۴

۱۰ * ۱۰
۱۰*۱۰*۷۰ =   ۱٫۳۱
۱۰*۱۰*۸۰ =   ۱٫۴۹۷
۱۰*۱۰*۹۰ =   ۱٫۶۶۴
۱۰*۱۰*۱ =   ۱٫۸۷۲
۱۰*۱۰*۱٫۲۵ =   ۲٫۳۴۰
۱۰*۱۰*۱٫۵ =   ۲٫۸۰۸
۱۰*۱۰*۲ =   ۳٫۷۴۴
۱۵ * ۱۵
۱۵*۱۵*۷۰ =   ۱٫۹۶۵
۱۵*۱۵*۸۰ =   ۲٫۲۴۳
۱۵*۱۵*۹۰ =   ۲٫۵۲۷
۱۵*۱۵*۱ =   ۲٫۸۰۸
۱۵*۱۵*۱٫۲۵ =   ۳٫۵۱۰
۱۵*۱۵*۱٫۵ =   ۴٫۲۱۲
۱۵*۱۵*۲ =   ۳٫۷۴۴
۱۶ * ۱۶
۱۶*۱۶*۷۰ =   ۲٫۰۹۶
۱۶*۱۶*۸۰ =   ۲٫۳۹۶
۱۶*۱۶*۹۰ =   ۲٫۶۹۵
۱۶*۱۶*۱= ۲٫۹۹۵
۱۶*۱۶*۱٫۲۵ =   ۳٫۷۴۴
۱۶*۱۶*۱٫۵ =   ۴٫۴۹۲
۱۶*۱۶*۲ =   ۵٫۹۹۰
۱۷ * ۱۷
۱۷*۱۷*۷۰ =   ۲٫۲۲۷
۱۷*۱۷*۸۰ =   ۲٫۵۴۵
۱۷*۱۷*۹۰ =   ۲٫۸۶۴
۱۷*۱۷*۱ =   ۳٫۱۸۲
۱۷*۱۷*۱٫۲۵ =   ۳٫۹۷۸
۱۷*۱۷*۱٫۵ =   ۴٫۷۷۳
۱۷*۱۷*۲ =   ۶٫۳۶۴
۲۰ * ۲۰
۲۰*۲۰*۷۰=۲٫۶۲۰
۲۰*۲۰*۸۰=۲٫۹۹۵
۲۰*۲۰*۹۰=۳٫۳۶۹
۲۰*۲۰*۱=۳٫۷۴۴
۲۰*۲۰*۱٫۲۵=۴٫۶۸۰
۲۰*۲۰*۱٫۵=۵٫۶۱۶
۲۰*۲۰*۲=۷٫۴۸۸
۲۵ * ۲۵
۲۵*۲۵*۷۰=۳٫۲۷۶
۲۵*۲۵*۸۰=۳٫۷۴۴
۲۵*۲۵*۹۰=۴٫۲۱۲
۲۵*۲۵*۱=۶٫۶۸۰
۲۵*۲۵*۱٫۲۵=۵٫۸۵۰
۲۵*۲۵*۱٫۵=۷٫۰۲۰
۲۵*۲۵*۲=۹٫۳۶۰
۳۰ * ۳۰
۳۰*۳۰*۷۰=۳٫۹۳۱
۳۰*۳۰*۸۰=۴٫۴۹۲
۳۰*۳۰*۹۰=۵٫۰۵۴
۳۰*۳۰*۱=۵٫۶۱۶
۳۰*۳۰*۱٫۲۵=۷٫۰۲۰
۳۰*۳۰*۱٫۵=۸٫۴۲۴
۳۰*۳۰۳۲=۱۱٫۲۳۲
۳۵ * ۳۵
۳۵*۳۵*۷۰=۴٫۵۸۶
۳۵*۳۵*۸۰=۵٫۲۴۱
۳۵*۳۵*۹۰=۵٫۸۹۶
۳۵*۳۵*۱=۶٫۵۵۲
۳۵*۳۵*۱٫۲۵=۸٫۱۹۰
۳۵*۳۵*۱٫۵=۹٫۸۲۸
۳۵*۳۵*۲=۱۳٫۱۰۴
۴۰ * ۴۰
۴۰*۴۰*۷۰=۵٫۲۴۰
۴۰ *   ۴۰*۸۰=۵٫۹۹۰
۴۰ *   ۴۰*۹۰=۲٫۷۳۸
۴۰ *   ۴۰*۱=۷٫۴۸۸
۴۰ *   ۴۰*۱٫۲۵=۹٫۳۶۰
۴۰ *   ۴۰*۱٫۵=۱۱٫۲۳۲
۴۰ *   ۴۰*۲=۱۴٫۹۷۶
۵۰ * ۵۰
۵۰*۵۰*۷۰=۶٫۵۵۲
۵۰*۵۰*۸=۷٫۴۸۸
۵۰*۵۰*۹۰=۸٫۴۲۴
۵۰*۵۰*۱=۹٫۳۶۰
۵۰*۵۰*۱٫۲۵=۱۱٫۷۰
۵۰*۵۰*۱٫۵=۱۴٫۰۴
۵۰*۵۰*۲=۱۸٫۷۲۰
۶۰ * ۶۰
۶۰*۶۰*۷۰=۷٫۸۶۲
۶۰*۶۰*۸۰=۸٫۹۸۵
۶۰*۶*۹۰=۱۰٫۱۰۸
۶۰*۶۰*۱=۱۱٫۲۳۲
۶۰*۶۰*۱٫۲۵=۱۴٫۰۴۰
۶۰*۶۰*۱٫۵=۱۶٫۸۴۸
۶۰*۶۰*۲=۲۲٫۴۶۴
۲۰ * ۱۰
۲۰*۱۰*۷۰=۱٫۹۶۵
۲۰*۱۰*۸۰=۲٫۲۴۶
۲۰*۱۰*۹۰=۲٫۵۲۷
۲۰*۱۰*۱=۲٫۸۰۸
۲۰*۱۰*۱٫۲۵=۳٫۵۱۰
۲۰*۱۰*۱٫۵=۴٫۲۱۲
۲۰*۱۰*۲=۵٫۶۱۶